HOME >> Vol 1, No 1

Table of Contents

Original Research Article

Shirong Wen, Baolei Wei, Huabei Tong
Pages: 1-11
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Shoucheng Zhao, Kun Zhang, Yibo Lu
Pages: 12-22
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Xudong Ding, Hongyan Jiang, Weihua Zhou
Pages: 23-31
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Wameath Shawqi Abdul-Majeed
Pages: 51-65
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Ramasamy Kandasamy, Nur Atikah bt Adnan, Mohd Kamarulzaki, Mohd Saifullah
Pages: 66-86
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Mohsen Kazemian
Pages: 87-94
View: Abstract | PDF

Original Research Article

Jacob Nagler
Pages: 95-101
View: Abstract | PDF

Review Article

Kun Liu, Xiping Song, Xiangyu Li
Pages: 32-41
View: Abstract | PDF

Review Article

Shengmin Zhang, Qiulian Li, Changying He
Pages: 42-50
View: Abstract | PDF